lý do doanh nghiệp không nộp thuế điện tử

Lý do doanh nghiệp ngại nộp thuế điện tử

Đại diện công ty này kiến nghị, cần thiết phải thực hiện xã hội hóa, khuyến khích các đơn vị T-VAN cung cấp dịch vụ