sai lầm lớn nhất trong quản trị

Những sai lầm tài chính lớn nhất trong quản trị

Quảng cáo dẫn tới các giao dịch bán hàng – điều này xem ra rất sơ đẳng. Enron không phải là công ty đầu tiên