tại sao không nên lợi nhuận quá nhiều

Lợi nhuận quá lớn có thể hại chết doanh nghiệp?

Amazon vẫn tiếp tục giai đoạn xây dựng và tạo lập của nó, họ đo lường sự thành công bằng sự tăng trưởng doanh thu